Όριο ύψους στους υποψηφίους Δόκιμους Πυροσβέστες

Ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Στουγιαννίδης Γ. συνυπέγραψε και ο Ηλίας Κωστοπαναγιώτου.

Θέμα: Όριο ύψους στους υποψηφίους Δόκιμους Πυροσβέστες

Δια της παρούσας τίθεται ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα που αφορά στον επαναπροσδιορισμό του προβλεπόμενου ορίου ύψους για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας της Χώρας. Συγκεκριμένα, με την ψήφιση από τη Βουλή του Ν. 4249/2014 επήλθαν ραγδαίες και καινοτόμες αλλαγές στον τρόπο αναδιοργάνωσης του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οι σημαντικότερες από αυτές εντοπίζονται στον τρόπο εισαγωγής, συγκρότησης και οργάνωσης της λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας υπό τη Διοίκηση της οποίας τελούν οι σχολές των Ανθυποπυραγών, Πυροσβεστών, Αρχιπυροσβεστών, η Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης και η Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας.
Ειδικότερα, το άρθρο 69 του Ν. 4249/2014 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας γίνεται με το σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο … Η φοίτηση στη Σχολή Πυροσβεστών διαρκεί πέντε (5) εξάμηνα». Προκηρύχθηκε δηλαδή με το άρθρο αυτό η δημιουργία και η διαμόρφωση ενός νέου συστήματος εισαγωγής των άμεσα ενδιαφερόμενων υποψηφίων ανδρών και γυναικών στη Σχολή των Πυροσβεστών, όπου η θέση του συστήματος αυτού σε πλήρη εφαρμογή παρέχει σε ιδιώτες που συμμετέχουν στο σύστημα των απολυτηρίων εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα εισαγωγής τους στην προκείμενη Σχολή αρεσκείας τους, σύμφωνα πάντοτε με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 1 του Ν. 2525/1997 (Α 188) και του Π.Δ. 60/2006 (Α 65), όπως αυτά ισχύουν. Άξιο επισήμανσης καθίσταται, επιπροσθέτως, και το γεγονός ότι η εν λόγω Σχολή ανήκει πλέον στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία, παρέχοντας μάλιστα ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με τις αντίστοιχες μεταδευτεροβάθμιες Σχολές.
Τροχοπέδη, ωστόσο, σε αυτές τις πρωτοποριακές εξελίξεις παραμένει η άνευ λόγου και ουσίας εδραίωση ενός συγκεκριμένου ορίου ύψους – τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες –  ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής των υποψηφίων της χώρας στη σχολή των Πυροσβεστών. Ειδικότερα, με το ΠΔ 44/2016 ορίζεται ότι οι υποψήφιοι δόκιμοι Πυροσβέστες θα πρέπει: «Να έχουν ανάστημα (άνδρες και γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 μ., χωρίς υποδήματα».
Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί ότι η ως άνω διάταξη, η οποία ορίζει ότι οι άνδρες και οι γυναίκες υποψήφιοι των σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, και δη των Πυροσβεστών, πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ., χωρίς υποδήματα, παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας των δύο φύλων και της αξιοκρατίας όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, καθώς και πληθώρα Οδηγιών, διότι συνιστά έμμεση διάκριση λόγω φύλου όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση στο δημόσιο τομέα, καθόσον κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, το μέσο ανάστημα των γυναικών είναι χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο των ανδρών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αυτόματο αποκλεισμό ενός εξαιρετικά μεγάλου ποσοστού υποψηφίων γυναικών από την εν λόγω Σχολή. Θεμελιώνεται, συνεπώς, επιτακτική υποχρέωση του Κράτους να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την άρση των υφιστάμενων, όχι μόνο για νομικούς λόγους αλλά και εξαιτίας φυσικών καταστάσεων ανισοτήτων, και για την επίτευξη πραγματικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων καταργώντας τη θέσπιση του ενιαίου ύψους για άνδρες και γυναίκες καθώς κατά αυτόν τον τρόπο οι γυναίκες τίθενται αυτομάτως σε δυσμενέστερη θέση.
Κυρίως, όμως, μία τέτοια οριοθέτηση ύψους χρήζει προσοχής και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι στερείται το Πυροσβεστικό Σώμα, άτομα τα οποία μπορεί να φανούν απολύτως χρήσιμα σε περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων. Πολλάκις στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι σε περιπτώσεις πολιτικής προστασίας χρειάζονταν άνθρωποι μετρίου ή και μικρού αναστήματος. Παραδείγματος χάρη, σε περιπτώσεις κατεδάφισης κτιρίων μετά από ισχυρή σεισμική δόνηση και εγκλωβισμό ατόμων κάτω από τα ερείπια, έχει αποδειχθεί ότι η Πυροσβεστική στερείται ατόμων μετρίου αναστήματος, οι οποίοι θα μπορούσαν να εισέλθουν σε μικρά ανοίγματα, ώστε εγκαίρως να απεγκλωβίσουν τους έχοντες ανάγκη. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι οι δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει ένας Πυροσβέστης λόγω της φύσης του επαγγέλματός του και των καταστάσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει κατά την εκτέλεση της εργασίας του, δεν συναρτώνται αποκλειστικά με το ύψος, αλλά για την ακρίβεια απαιτείται η συνεργασία ατόμων με διαφορετικά ύψη, ο εν λόγω καθορισμός θεωρείται αναχρονιστικός και μη ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του σώματος.
Κατόπιν των ανωτέρω, κρίνεται ότι υφίσταται άμεση και επιτακτική ανάγκη, να καταργηθεί το ισχύον όριο ύψους αναφορικά με την εισαγωγή των ανδρών και γυναικών στη Σχολή των Πυροσβεστών.
Ως εκ τούτου, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
–  Υπάρχει πρόθεση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του ως άνω ζητήματος ούτως ώστε να καταργηθεί το αναχρονιστικό και αντισυνταγματικό όριο ύψους αναφορικά με την εισαγωγή των υποψηφίων ανδρών και γυναικών στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας;

Οι  Ερωτώντες Βουλευτές

Στογιαννίδης Γρηγόριος