Δήμος Δελφών

Δήμος Δωρίδος

Γενικό Νοσοκομείο Φωκίδας

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας

Μητρόπολη Φωκίδας

Φεστιβάλ Δελφών

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φωκίδας

ΚΤΕΛ Φωκίδας

Διαύγεια Φωκίδας

RSS Φωκίδας

<h4><a href=”http://www.dimosdelfon.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Δήμος Δελφών</span></a></h4><br>

<h4><a href=”https://www.dorida.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Δήμος Δωρίδος</span></a></h4>

<h4><a href=”https://www.gnamfissas.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Γενικό Νοσοκομείο Φωκίδας</span></a></h4>

<h4><a href=”https://delphi.culture.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας</span></a></h4>

<h4><a href=”http://www.imfokid.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Μητρόπολη Φωκίδας</span></a></h4>

<h4><a href=”https://www.delphifestival.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Φεστιβάλ Δελφών</span></a></h4>

<h4><a href=”https://www.epimelitiriofokidas.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φωκίδας</span></a></h4>

<h4><a href=”https://www.ktel-fokidas.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>ΚΤΕΛ Φωκίδας</span></a></h4>

<h4><a href=”https://www.zofokida.gr/diavgeia” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Διαύγεια Φωκίδας</span></a></h4>

<h4><a href=”https://www.zofokida.gr/rss-fokidas” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>RSS Φωκίδας</span></a></h4>

………………………

Στερεά Υπεροχής! – Δημήτρης Αναγνωστάκης

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς 

<p><h4><a href=”https://stereayperoxis.blogspot.com” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”><strong>Στερεά Υπεροχής! – Δημήτρης Αναγνωστάκης</strong></span></a></h4>
<p><h4><a href=”https://pste.gov.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας</span></a></h4>
<p><h4><a href=”http://www.apdthest.gov.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς </span></a></h4>

………………………

Ιστοσελίδα

Facebook

Twitter

Youtube

Flickr

<p><h4><a href=”https://www.syriza.gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Ιστοσελίδα</span></a></h4>
<p><h4><a href=”https://www.facebook.com/syrizaofficial” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Facebook</span></a></h4>
<p><h4><a href=”https://twitter.com/syriza_gr” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Twitter</span></a></h4>
<p><h4><a href=”http://www.youtube.com/officialsyriza” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Youtube</span></a></h4>
<p><h4><a href=”https://www.flickr.com/photos/syrizaofficial” target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>Flickr</span></a></h4>

………………………

OM Γαλαξειδίου
(Ομάδα Facebook)

OM Ιτέας
(Σελίδα Facebook)

<p><h4><a href=”https://www.facebook.com/groups/116479123778273″ target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>OM Γαλαξειδίου</span></a>
<em>(Ομάδα Facebook)</em></h4>
<p><h4><a href=”https://www.facebook.com/%CE%A3%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1-%CE%A0%CE%A3-%CE%99%CF%84%CE%AD%CE%B1-%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-101084688792342″ target=”_blank” rel=”noopener”><span style=”color: #0000ff;”>OM Ιτέας</span></a>
<em>(Σελίδα Facebook)</em></h4>